പുരപ്പുറ സൗരോര്‍ജ്ജ പദ്ധതികളില്‍ നിന്നും 500 മെഗാവാട്ട്

നിലത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന സൗരോര്‍ജ്ജ പദ്ധതികളില്‍ നിന്ന്  300 മെഗാവാട്ട്

ഒഴുകി നടക്കുന്ന സൗരോര്‍ജ്ജ പദ്ധതികളില്‍ നിന്നും 150 മെഗാവാട്ട്

നൂതന സൗരോര്‍ജ്ജ പദ്ധതികളില്‍ നിന്നും 50 മെഗാവാട്ട്

യാതൊരു നിക്ഷേപവും ഇല്ലാതെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ നിന്ന് സമ്പാദിക്കൂ.

രജിസ്ട്രേഷന്‍ കൗണ്ട്ഡൌണ്‍

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)